Dataskyddspolicy

Om personuppgifter

Boncom Law värnar om din personliga integritet. När vi samlar och behandlar dina personuppgifter gör vi det ansvarsfullt med din integritet i åtanke. All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgifts-lagstiftning.

 

Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

När du besöker vår hemsida kan du göra detta utan att lämna några personuppgifter alls till oss. Om du väljer att kontakta oss genom kontaktformuläret eller på annat sätt innebär det dock att personuppgifter lämnas till oss eller inhämtas av oss.

 

1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar in personuppgifter som lämnas till oss i samband med att du kontaktar oss och/eller anlitar oss för ett uppdrag. När du skickar e-post, brev, textmeddelanden eller fakturor till oss innebär det i princip alltid att vi behandlar person-uppgifter som går att koppla till dig eller en annan fysisk person.

Vi samlar huvudsakligen in personuppgifter direkt från den som lämnar uppgifterna, men vi kan också komma att komplettera personuppgifterna med information från privata och offentliga register och källor. Insamling och behandling av personuppgifter kan även ske i samband med vår ekonomi- och redovisningshantering.

De personuppgifter vi behandlar kan röra kontaktuppgifter (t.ex. namn, titel, arbetsadress, telefonnummer och e-postadress), identifieringsinformation (t.ex. födelsedatum/personnummer) och faktureringsinformation (t.ex. kontonummer och skatteinformation).

2. Vad är ändamålen med vår behandling av personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter som lämnas till oss eller inhämtas i samband med uppdrag för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden och tillvarata dina intressen som kund och kunna sköta administrationen i samband med uppdraget.

Personuppgiftsbehandling sker också för att vi ska kunna hantera och administrera våra relationer med leverantörer och andra externa parter.

Vi kan även komma att använda personuppgifter som underlag för marknadsanalyser, affärsutveckling, statistikändamål, riskhantering och för marknadsförings-ändamål.

3. Vad är den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter?

Den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter är att vi ska kunna fullgöra vårt avtalade uppdrag med dig.

I relation till motparter grundar sig vår personuppgifts-behandling på en intresseavvägning. Det innebär att vi bedömer att behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för de ändamål som rör dig som kund och att dessa väger tyngre än eventuella motstående intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

Behandling av personuppgifter avseende leverantörer, företrädare för leverantörer och andra parter grundas på vårt berättigade intresse av att sköta relationen med leverantörerna och fullgöra skyldigheter enligt avtal.

När vi behandlar personuppgifter i syfte att analysera och utveckla vår verksamhet och för marknadskommunikation, sker behandlingen på grundval av vårt berättigade intresse av att förbättra och att marknadsföra vår verksamhet.

4. Vem har tillgång till de personuppgifter vi behandlar?

Vi har vidtagit lämpliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi behandlar mot förlust och obehörig åtkomst.

Överföringar av uppgifter utanför EU/EES sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning och för de ändamål som anges ovan.

Boncom Law kommer inte att lämna ut personuppgifter till någon utanför företaget förutom då:

(a) det överenskommits mellan oss och den vars personuppgifter vi behandlar,

(b) det är nödvändigt för att vi inom ramen för ett visst uppdrag ska kunna tillvarata våra kunders rättigheter och intressen,

(c) det är nödvändigt för att vi ska fullgöra en lagstadgad skyldighet, följa ett beslut av Polisen, Skatteverket, annan myndighet eller av domstol,

(d) vi anlitar en utomstående tjänsteleverantör som utför tjänster för vår räkning. Sådana tjänsteleverantörer får bara behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte använda personuppgifter för egna ändamål; eller

(e) det annars är tillåtet enligt lag.

5. Hur länge sparas personuppgifter?

Vi sparar inte personuppgifterna längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen, om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag.

De personuppgifter som kan komma att behandlas inför och i samband med utförande av uppdrag sparas under uppdragets genomförande.

Personuppgifter som förekommer i fakturor, verifikationer och annat bokföringsmaterial sparas under så lång tid som krävs enligt lag. 

6. Vilka rättigheter har den vars personuppgifter behandlas av oss?

Personuppgiftsansvarig är Boncom Law AB, org. nr. 559212-6469, med adress Katarina Bangata 61, 116 42 Stockholm.

Registrerade personer har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dem.

En registrerad person har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om denne rättas eller att vi raderar dessa personuppgifter (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om ett lämnat samtycke återkallas).

Registrerade personer har också rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas.

Registrerade personer har även rätt att få ut sådana personuppgifter som de tillhandahållit i ett maskinläsbart format och att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Den som har invändningar eller synpunkter på hur vi behandlar personuppgifter har rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Om du har frågor eller synpunkter på hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran om utövande av dina rättigheter som registrerad, kan du kontakta oss på hej@boncomlaw.se eller skriva till oss på adressen ovan.

Om cookies

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator och som används för att olika funktioner på webbplatsen ska fungera. En cookie kan till exempel innehålla information om ett val i navigeringen som du har gjort. Vi använder endast cookies för att ta reda på om du samtyckt till cookies.

7. Hur kan jag neka till att cookies lagras?

Om du inte vill acceptera cookies kan du enkelt ställa in din webbläsares inställningar så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. I din webbläsares inställningar kan du också ta bort tidigare lagrade cookies.

Du kan också använda webbläsarens privata läge för att automatiskt ta bort alla cookies när du stänger din webbläsare.

8. När använder Boncom Law cookies?

Vi använder enbart cookies för att hålla reda på om du som användare gett samtycke till att tillåta cookies eller inte.

9. Vilka cookies använder webbplatsen www.boncomlaw.se?

Webbplatsen använder två typer av cookies, sessionscookies och permanenta cookies. Vad som skiljer de två typerna åt är hur lagringen sker på din dator. En permanent cookie sparas under en bestämd tid medan lagringen av en sessionscookie sker i datorns arbetsminne och försvinner när webbläsaren avslutas.

10. Boncom Law använder följande cookies

Cookie: cookielawinfo-checkbox-non-necessary
Domännamn: boncomlaw.se
Funktion: Registera att du samtyckt till cookies inför framtida besök på webbplatsen
Lagringstid: 11 månader

Cookie: cookielawinfo-checkbox-nödvändig
Domännamn: boncomlaw.se
Funktion: Registrera att du samtyckt till cookies vid det enskilda besöker på webbplatsen
Lagringstid: 1 timme

11. Uppdatering av denna dataskyddspolicy

Innehållet i denna dataskyddspolicy kan komma att ändras till följd av nya eller ändrade regler. Den kan också komma att uppdateras för att vi förändrat vilka personuppgifter vi behandlar eller sättet vi behandlar personuppgifterna på. Det är därför viktigt att du läser igenom denna dataskyddspolicy varje gång du lämnar personuppgifter till oss (t. ex. när du kontaktar oss eller anlitar oss för att utföra tjänster), eftersom behandlingen av dina personuppgifter kan skilja sig från din tidigare kontakt med oss.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast den 27 juli 2019.

Top