Allmänna uppdragsvillkor

1. Tillämpningsområde

Dessa allmänna uppdragsvillkor gäller för samtliga tjänster som Boncom Law AB, 559212-6469, tillhandahåller till dig som kund.

2. Avgränsning och omfattning

Dessa villkor gäller i den mån inget annat gäller på grund av en skriftlig överenskommelse mellan Boncom Law och dig som kund eller på grund av tvingande lagstiftning. 

3. Inför vårt uppdrag

Innan ett uppdrag påbörjas kommer vi att gå igenom förutsättningar och förväntningar inför uppdragets utförande.

4. Arvoden och kostnader

Boncom Laws målsättning är att tillhandahålla juridiska tjänster med specialistkompetens till attraktiva och konkurrenskraftiga priser. Beroende på uppdragets omfattning och karaktär kan vi komma att debitera per nedlagd timme eller en fast kostnad. 

Som kund får du en kostnadsuppskattning eller offert innan ett uppdrag påbörjas. Alla arvodesbelopp är exklusive moms och andra skatter, som kommer att debiteras enligt lag.

Utöver arvoden debiterar vi ersättning för faktiska utlägg, som exempelvis ansökningsavgifter och registreringsavgifter.

5. Fakturering

Om inte annat avtalats fakturerar vi dig varje månad för det arbete som utförts under föregående månad. För utbildningar faktureras i förskott. Om vi avtalat om ett fast arvode kommer vi varje månad att fakturera en andel av det fasta arvodet i enlighet med vad vi kommit överens om med dig.

Våra fakturor förfaller till betalning 20 dagar efter fakturadatum. Fakturering kan ske genom direktfakturering, a conto eller genom slutfaktura.

I vissa fall kan vi komma att begära förskott på arvode. Belopp som betalas i förskott kommer då att användas för att reglera framtida fakturor. Du är införstådd med att det totala beloppet för utförda tjänster kan komma att bli högre eller lägre än förskottsbeloppet, och att vi antingen kommer att kreditera dig mellanskillnaden eller debitera dig det belopp som fattas. 

Vid utebliven betalning kommer dröjsmålsränta att debiteras enligt 3 och 6 §§ räntelagen (1975:635) samt en förseningsersättning om 450 kr att debiteras enligt 4 a § lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.

6. Personuppgifter

Boncom Law AB är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som du lämnar i samband med uppdrag eller som registreras i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag, samt för tillhandahållandet av våra tjänster i övrigt. 

Personuppgifterna behandlas av oss för administration och fullgörande av vårt uppdragsavtal med dig och för vidtagande av åtgärder innan ett uppdragsavtal ingås. 

Du kan läsa mer om vår hantering av dina personuppgifter i vår dataskyddspolicy. Om du har frågor om vår personuppgiftsbehandling eller vill ha information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar kan du kontakta oss på hej@boncomlaw.se

7. Rådgivning

Den rådgivning som vi lämnar är anpassad till det enskilda uppdraget, de omständigheter som du som kund presenterar och de instruktioner du lämnar till oss. Du kan inte använda rådgivningen för ett annat ändamål än för det den lämnats.

Vår rådgivning omfattar aldrig skatterättsliga ställningstaganden eller konsekvenser. Vi lämnar bara råd om rättsläget i Sverige.

Om vi inte skriftligen har avtalat om annat så kommer vi inte att uppdatera den rådgivning vi lämnat om rättsläget skulle förändras efter det att rådgivningen lämnats. 

8. Ansvar för rådgivning

Boncom Law är inte ansvarig gentemot dig som kund för förlust eller skada som uppkommit till följd av omständighet utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 

Vi är inte ansvariga gentemot dig som kund för förlust eller skada som uppkommit till följd av att du använt vårt arbetsresultat eller råd i annat sammanhang eller för annat ändamål än för vilka de gavs. 

Boncom Law har för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring.

9. Ansvarsbegränsning

Vi ansvarar för skada som du som kund lidit endast om skadan direkt vållats av oss genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Ansvaret är begränsat till 100 000 kronor. 

Det belopp vi ansvarar för ska nedsättas med försäkringsbelopp du kan erhålla som försäkringstagare eller försäkrad, eller annat belopp du kan erhålla av tredje man med anledning av skadan.

10. Immateriella rättigheter och sekretess

Upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat som vi genererar för dig som kund tillhör oss, men du har rätt att använda resultatet för det ändamål som det tillhandahölls för. 

Du godkänner att vi, när vi slutfört ett uppdrag, har rätt att informera om uppdraget i marknadsföringsmaterial och på vår webbplats. Du godkänner att vi för det ändamålet har rätt att  använda ditt företags logotyp och vid behov anpassa logotypen för webbplatsen vad avser storlek och färg.

11. Krav och klagomål

Om du är missnöjd med våra tjänster och vill framställa krav, måste du framställa ditt krav skriftligen inom skälig tid, och inte senare än sex månader efter den tidpunkt då du fått kännedom om – eller genom rimliga efterforskningar kunde ha fått kännedom om – skadan och om att den kan ha föranletts av vårt uppdrag.

12. Ändringar

Dessa allmänna uppdragsvillkor kan komma att ändras från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på vår webbplats. Ändringar i villkoren gäller endast för de uppdrag som påbörjas eller den rådgivning som lämnas efter det att den ändrade versionen lagts ut på webbplatsen.

13. Tillämplig lag och jurisdiktion

Vårt uppdrag och dessa allmänna uppdragsvillkor regleras av svensk lag. Tvist som har samband med dessa allmänna villkor ska avgöras av allmän domstol i Sverige. 

Dessa villkor uppdaterades senast den 22 oktober 2019.